Půjčovna přívěsných vozíků

Ceny zapůjčení přívěsných vozíků, přívěsů a přepravníků

Typ přívěsu Ložná plocha Celková hmotnost Cena bez DPH za 24 hod* Vratná kauce Obrázek
Malý plechový TPV Trailers 203x108x35 750 kg 200-300,- Kč 2000,- Kč
Plechový Alda st. 203x116x35 400 kg 200-300,- Kč 2000,- Kč
Autovia-kola pod, bržděný 255x151x35 1500 kg 330-500,- Kč 3000,- Kč
Jednoosý nebržděný překliž. 302x153x35 750 kg 330-500,- Kč 3000,- Kč
Přepravník koně dvouosý bržděný 244x119x186 1500 kg 400-500,- Kč 3000,- Kč
Přepravník aut bržděný 460x205 2600 kg 750-1000,- Kč 5000,- Kč
Nosič pro kola na tažné zařízení     200,- Kč 1500,- Kč
Plato s bočnicama a nájezdy dvouosý 450x215x30 2700 kg 750-1000,- Kč 5000,- Kč
Přepravník dvouosý s plachtou 250x176x155 750 kg 330-450,- Kč 3000,- Kč
Přepravník na 2. motorky 250x196 750 kg 250-300,- Kč 3000,- Kč

Ceny zapůjčení strojů

Typ stroje Kapacita váha Cena bez DPH za 24 hod. Vratná kauce Obrázek
Štípačka dřeva 15 tun cca 100 kg 250-450,- Kč 5000,- Kč
Štípačka dřeva 10 tun cca 90 kg 200-350,- Kč 4000,- Kč
Štipačka dřeva 3 tun cca 30 kg 100-200,- Kč 2000,- Kč
Ruční kolečka   cca 100 kg 50-100,- Kč 500,- Kč
Míchačka 230 V 2 kolečka cca 100 kg 200-350,- Kč 3000,- Kč
Míchačka 400 V 3-4 kolečka cca do 400 kg 350-450,- Kč 5000,- Kč
Ruční sekačka na trávu 50 cm cca do 60 kg 150-300,- Kč 3000,- Kč
Sekací traktorek 17 HP 100 cm cca 190 kg 500-800,- Kč 10000,- Kč
Elektrocentrála 6 kW cca 100 kg 750-1000,- Kč 8000,- Kč
Žebřík 3x11přiček 30 kg 50-100,- Kč/den 1000,- Kč
Lešení hliníkové 0,8 x 2 m 45 kg 80-150,- Kč/den 1000,- Kč
Kompresor 10 bar 40 kg 80-150,- Kč/den 2500,- Kč

* Při vícedenním zapůjčení cena dohodou

Podmínky zapůjčení

• Při zapůjčení přívěsného vozíku je nutno předložit minimálně dva platné doklady, které prokáží Vaší totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, nebo cestovní pas či rodný list...)

• Při zapůjčení přívěsného vozíku se skládá záloha (ve výši dle ceníků), kterou Vám vrátíme při řádném vrácení půjčené věci. Zálohu je možné složit výhradně v hotovosti.

• Půjčovné se platí za sjednanou dobu nájmu předem.

Doplňující informace k zapůjčení přívěsných vozíků

• Přívěsné vozíky jsou při předání čisté, mají platnou TK a zaplacené povinné ručení.

• Půjčovna přívěsných vozíků potvrzuje, že zapůjčený přívěsný vozík je v řádném technickém stavu a při správném používání splňuje svůj účel.

• Zapůjčení přívěsného vozíků si můžete objednat telefonicky, mailem nebo osobně.

• Přívěsný vozík se pronajímá nejméně na 1 den. (počítá se po 24 hodinách)

• Při poškození přívěsného vozíku se kauce použije k úhradě způsobených škod.

• Kauce se vrací při předání čistého a nepoškozeného přívěsného vozíku. V případě vrácení silně znečištěného přívěsného vozíku si půjčovna účtuje poplatek ve výši 500,- Kč

Půjčovní řád

I. Všeobecné podmínky

1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel Jiří Soušek a na straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jen nájemce).

2. Nájemce může být každá fyzická osoba, která předloží OP a ŘP, nebo právnická osoba, podnikatel, jenž předloží OP a ŘP.

3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, v čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy. Jakékoliv doplňkové úpravy jednotlivého nájemce se zakazují (polepy, vrtání, šroubování apod.).

4. V případě zjištění těchto nedostatků bude pronajímatel požadovat úhradu škod v plné výši poškození.

5. Nájemce potvrzuje tímto i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.

II. Použití pronajatého předmětu

1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III. Cena nájmu

1. Aktuální denní sazba pronájmu je k dispozici na vývěsce provozovny u pronajímatele.

2. V případě prodloužení smlouvy, se nájemné účtuje dle aktuálního ceníku.

3. V případě poškození pronajatého předmětu, nebo jeho ztráty je nájemce povinen uhradit vzniklé škody v plné výši.

IV. Doba nájmu a vracení předmětu

1. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době, nebo po telefonické domluvě s pronajímatelem.

2. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně, nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele.

3. Pokud předmět nebude vrácen včas, je pronajímatel oprávněn účtovat dalších 24 hodin pronájmu a poté každý započatý den.

4. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.

5. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výší.

6. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. V případě silného znečištění (olej, bláto, písek, lepidla, barvy apod.) si pronajímatel účtuje 500 Kč za náklady na vyčištění.

7. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den, je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu

1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

2. Na pronajaté přívěsné vozíky je sjednáno zákonné pojištění.

VI. Ručení nájemce

1. Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody způsobené pronajatým předmětem.

VII. Ochrana osobních dat

1. Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uložena u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat na jinou, třetí osobu. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně osobních údajů ČR (č. 101/2000 Sb.).

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo smlouvou o pronájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

2. Jakékoliv změny nebo dodatky tohoto Půjčovního řádu musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.

3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Půjčovního řádu.

Otevírací doba:
Po-Pa: 08:00-16:00
So: (po předchozí tel. dohodě!!)

Uhelné sklady Kostelec na Hané

Rychlý kontakt
Jiří Soušek
Zákostelí 3
79812 Kralice na Hané
  • Po-Pa: 08:00-12:00 a13:00-18:00
    So: 08:00-11:00 (po tel. dohodě!!)
  • +420 734 481 013
  • info@palivopv.cz
Novinky
Sociální sítě